Změna velikosti písma

19. 1. Doubravka

Zítra: Ilona

Fulltextové vyhledávání

Počasí

Úterý Oblačno až zataženo se sněžením 2/0 °C
Středa Zataženo 6/0 °C
Čtvrtek Polojasno 2/-1 °C
Pátek Zataženo 3/0 °C

Drobečková navigace

Obec > Obecní úřad > Povinné informace

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106-1999 Sb.,.pdf

Povinně zveřejňované informace 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Tvorovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Tvorovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Knihovna
Myslivecké sdružení Hruška-Tvorovice
Sokol Tvorovice. z. s.
Rybářský spolek
Spolek SYSLOV
Mládežnický klub krokodýl
Klub seniorů

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Tvorovice
  Tvorovice 51
  798 23 Klenovice na Hané

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Tvorovice
  Tvorovice 51
  798 23 Klenovice na Hané

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 582 384 772
  mobilní telefon: 725 136 563

 • 4.5 Čísla faxu

  582 384 772

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.tvorovice.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

  - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny tvorovice@tvorovice.cz

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

  Všeobecná pravidla elektronického podání:

  1.Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinnen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").


  2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).


  3. Pokud by ministerstvu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

  Technické parametry přijímaných datových zpráv:

  1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
  *.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
  *.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
  *.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
  *.odt (dokument OpenOffice Writer)
  *.ods (dokument OpenOffice Calc)
  *.odp (dokument OpenOffice Impress)
  *.rtf (textový standard RTF-DCA)
  *.txt (prostý text)
  *.pdf (dokument Adobe Acrobat)
  *.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
  *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)

  2. Maximální velikost datové zprávy:
  Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.


  3. Kontrola datové zprávy:
  Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/2009 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

  Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:

  Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je


  a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci,
  b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena, a
  c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

  Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

  Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

 • 4.8 Další elektronické adresy

  starosta@tvorovice.cz
  tvorovice@tvorovice.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  ewuj2yk

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 9828701 / 0100 KB

6. IČ

00487872

7. DIČ

Obec není plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře 

Formulář - žádost o dotaci.docx

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.2 Výhradní licence

V současné době obec neposkytuje žádné výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

ROK 2020

1. Žádost - 18.2.2020
    Odpověď  - 24.2.2020

ROK 2019

1. Žádost - 18.8.2019
    Odpověď - 28.8.2019 

ROK 2018

Žádost o informace ze dne 20.11. 2018.pdf

Odpověď - Žádost o informace ze dne 20.11. 2018.pdf

Odpověď náklady GDPR - 2018.doc

Žádost o informace.pdf

Tvorovice - územní plán obce

 

ROK 2017

odpověď - informace dle zákona č. 106-1999 ze dne 24. října 20.pdf

žádost o informace podle zákona 106-1999 Sb. ze dne 24.10.2017.jpg

Kross - informace podle zákona 106-1999 ze dne 17.8. 2017 č.j. .pdf

Odpověď Kross - 2017 -2.doc

REMA- odpověď na žádost.pdf ze dne  17.7.2017

Rema - příjem žádosti podle zákona 106-1999 Sb..pdf ze dne 7.7.2017

Žádost o informace podle zákona č. 106-1999.pdf ze dne 27.6.2017 (i odpověď - forma dotazníku)

Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106-1999 Sb., ze dne 31.3.2017.pdf

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106-1999 Sb.,ze dne 29.3.2017.pdf

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 20. 2.2017.pdf

Žádost o poskytnutí informace 20.2.2017.pdf

ROK 2016

Odpověd na žádost o poskytnutí informace ze dne 15. 2. 2016.pdf

Žádost o poskytnutí informace dle zákona c. 106-1999 Sb. - 2016 ze dne 15. 2. 2016

žádost+dle+106-1999Sb.+o+svobodném+přístupu+k+infomracím+a+odpověd.pdf

Poskytnutí+informace+-+Business+Media+29.1.2013.pdf

Žádost dle 106-1999 ze dne 31.3.2014 Business Media

Odpověď na informaci dle 106-1999 dne31.3.2014 Business Media

Busines Media odpověď 12.1.2015.pdf

Business Media - žádost 9.1.2015.pdf

Žádost ze dne 18.3.2015 podle zák. 106/1999

Odpověď na žádost ze dne 18.3.2015 podle 106/1999

Žádost o poskytnutí informace ze dne 1.4.2015 dle zák 106-1999.pdf

Odpověď na žádost ze dne 1.4.2015 dle zák. 106-1999.pdf

Žádost o informace podle zák. 106-1999 ze dne 17.4..pdf

Odpověd na žádost o informaci podle zák.106-1999 ze dne 17.4.pdf

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: